Podrška SKGO radu mobilnih timova za inkluziju Roma

3. Mart 2020.

U cilju upravljanja merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja predviđenih nacionalnim i lokalnim strateškim dokumentima i ostvarivanja koordiniranog pristupa i integrisanog pružanja usluga, Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) pruža značajnu podršku radu mobilnih timova za inkluziju Roma u sklopu programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija. 

Imajući u vidu da mobilni timovi rade na terenu, obilaze naselja, rade na pojedinačnim slučajevima, obavljaju tekuće aktivnosti koje se odnose na obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje, stanovanje, socijalnu politiku, kulturu, javila se potreba za pružanjem podrške u tehničkom opremanju timova. U prvoj fazi realizacije Programa, podrška Evropske unije u vidu donacije sredstava za nabavku automobila i računara bila je od velikog značaja za svakodnevno obavljanje predviđenih aktivnosti. Ovaj vid podrške dobilo je 30 lokalnih samouprava.

Pored direktne podrške stanovništvu, uloga mobilnih timova je prikupljanje podataka o stanju na terenu, na osnovu kojih se, nakon obrade i analize, pristupa izradi lokalnih akcionih planova za inkluziju Roma, operativnih planova (OP) za mobilne timove, kao i pripremu drugih strateških dokumenata.

Zahvaljujući Programu, SKGO je lokalnim samoupravama obuhvaćenim Programom dodelila mentore za podršku i pripremu operativnih planova, a po usvajanju planova i sprovedenih radionica i seminara, pripremljen je set dokumenata (Matrica za OP, obrazac za finansijsko i narativno izveštavanje, smernice za izradu OP i ugovori za kofinansiranje OP) za njihovo sprovođenje. Nakon izrade operativnih planova, lokalne samouprave pristupaju rešavanju identifikovanih problema i to prema utvrđenim prioritetima.

Do sada je 10 lokalnih samouprava (Mladenovac, Bečej, Vršac, Doljevac, Lebane, Loznica, Pirot, Smederevska Palanka, Surdulica i Aranđelovac) usvojilo operativne planove i potpisani su Ugovori o donaciji finansijskih sredstava. SKGO je obezbedila više od šest miliona dinara, a isti iznos obezbedile su i navedene lokalne samouprave, tako da se zahvaljujući ovim aktivnostima, više od 12 miliona dinara ulaže u konkretne lokalne akcije i mere za socijalnu inkluziju. 

Šta je Mobilni tim 

Mobilni tim je stručno savetodavno radno telo opštinskog ili gradskog veća.

Mobilni tim čine po jedan član i zamenik člana iz reda zaposlenih koji rade na poslovima u vezi sa ostvarivanjem ljudskih i manjinskih prava i socijalne inkluzije iz:

  • Opštinske/gradske uprave, uključujući koordinatora za romska pitanja
  • Centra za socijalni rad
  • Doma zdravlja
  • Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje
  • Škole čiji je osnivač opština ili grad
  • Predškolske ustanove,

kao i:

  • zdravstvena medijatorka angažovana na teritoriji opštine/grada
  • pedagoški asistent angažovan na teritoriji opštine/grada.